تهران، خیابان مفتح شمالی، ضلع شمالی میدان هفت تیر، برج نگین آبی، پلاک5، طبقه 2، واحد 203

ركتيفاير چیست

رکتیفایر یا یکسوکننده به چه دستگاهی گفته میشود


يك وسيله‌ي الكترونيكي خاص است كه براي تبديل جريان متناوب به جريان مستقيم (a.c./d.c.) به كار برده مي‌شود. جهت به دست آوردن سيگنال جريان d.c. مي‌توان از ، ركتيفاير IGBT و يا ركتيفاير Diode+IGBT استفاده كرد. اغتشاش هارمونيك كلي در جريان ورودي و مقادير ضريب توان از تفاوت‌هاي عمده و اصلي در بين گونه‌هاي مختلف  هستند. براساس محدوديت‌هاي THDi&PF مشتريان مي‌توان مدل مناسب را انتخاب كرد.

رکتیفایر یا یکسوکننده

جدول زير نشان مي‌دهد كه كدام نوع از ركتيفاير در یو پی اس ما قرار داده شده است و درصد PF&THDi را كه دست‌يافتني است مشخص مي‌كند:

<td width=”46″>PF

<tbody>گونه‌ي ركتيفايرTHDiپيكربنديتوانگونه‌ي يوپي‌اس</p>

</tbody></table>
ركتيفاير تريستور&lt;/h3><br />ركتيفاير شش پالس<a href=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-3-Image-2.jpg”></yoastmark&gt;”ركتيفاير شش پالس” width=”300″ height=”253″ />اين شكل يك ركتيفاير شش تريستوري متداول را نشان مي‌دهد كه معمولاً «شش پالس» ناميده مي‌شود.سه تريستور موج سينوسي نيمه مثبت و سه تريستور ديگر موج منفي را تبديل مي‌كنند. پيچك a.c. كه به پل ركتيفاير ورودي متصل است براي تعديل كردن اثرات تبديل (جابجاگري) تريستور و نيز كم كردن مؤلفه‌هاي هارمونيك به كار برده مي‌شود.ركتيفاير خروجي (d.c.) به طور مستقيم به پل اينورتر متصل است. يك مجموعه از خازن‌هاي d.c. بين مدارهاي ركتيفاير و اينورتر قرار دارد تا امكان عبور سريع انرژي فراهم شود.باتريهاي یو پی اس به لينك d.c. مشابه متصل هستند (به موازات پل‌ها). دومين كاركرد  اين است كه ظرفيت باتري متصل شده را دوباره شارژ مي‌كند. براي حذف كردن هر گونه‌ي مؤلفه‌ي a.c. كه به جريان d.c. اضافه شده است از يك پيچك استفاده مي‌شود (اين پيچك به صورت سري به قطب مثبت يا منفي متصل نشده است.)ركتيفاير 12 پالس<img class=”wp-image-6307 size-medium aligncenter” src=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-4-Image-3-300×195.jpg” alt=”ركتيفاير 12 پالس” width=”300″ height=”195″ /><br />به دست آوردن پيكربندي  دوازده پالس از طريق متصل كردن دو  شش پالس به صورت موازي امكان‌پذير است. با به كار بردن مبدل‌هاي خاص مي‌توان به تفكيك و جداسازي گالوانيك دست پيدا كرد.<strong>دوازده پالس بدون تفكيك گالوانيكدوازده پالس بدون تفكيك گالوانيك ight=”188″ />براي جابجايي و تغيير در حدود  در فازهاي ورودي دومين ركتيفاير از مبدل Delta/Star (Dy11) استفاده مي‌شود و در اولين  فازها تغيير داده نمي‌شوند.
دوازده پالس با تفكيك گالوانيك
در اين مورد، براي جابجايي و تغيير فاز از يك مبدل خاص (D11+Ddo) استفاده مي‌شود. در عين حال تفكيك و جداسازي گالوانيك به طور كامل بين دستگاه و منابع تغذيه‌ي ورودي صورت مي‌گيرد.مانده‌هاي هارمونيك ركتيفاير تريستور<img />ss=”size-medium wp-image-6309 alignleft” src=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-5-Image-6-300×272.jpg” />alt=”مانده‌هاي هارمونيك ركتيفاير تريستور” width=”300″ height=””ركتيفاير” />كه در آن:

Hn= عدد هارمونيك                 k</strong> = عدد ثابت برابر با 1، 2؛ 3

P</strong> = تعداد تبديل يا پالس‌هاي ركتيفاير&lt;/strong>

</blockquote&gt;

<p> </p&gt;</p&gt;

<&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&lt;/p></p&gt;

<p>&amp;lt;/p&gt;</p></p></p&gt;</p&gt;

<p>p&gt;</p>

ركتي

فاير شش پالس در ششم ± يك هارمونيك به وجود مي‌آورد، يعني در يكي بيشتر و يكي كمتر از هر مضرب شش. دامنه و بزرگي جريان‌هاي هارمونيك به وجود آمده به موارد زير بستگي دارد:

 • — نوع مدار</li>
 • — امپدانس (مقاومت ظاهري) خط ورودي
 • — كيفيت خود منبع

حاصل‌ضرب هارمونيك جريان و امپدانس در فركانس‌هاي مختلف موجب به وجود آمدن انحراف (اغتشاش) ولتاژ مي‌شود.

از آنجايي كه یو پی اس براي منبع توان خود يك بار غيرخطي مي‌باشد لازم است كه در مورد اينكه آيا هارمونيك ايجاد شده با بارهاي ديگري كه به همان شبكه متصل هستند تداخل دارد يا نه تجزيه و تحليل صورت بگيرد.

جداول ذیل مقادير هارمونيك را كه براي بعضي از كاربردها اندازه‌گيري شده‌اند نشان مي‌دهد. اين مقادير تحت تأثير ويژگي‌هاي منبع تغذيه‌ي ورودي قرار دارند و بنابراين در كاربردهاي عملي و واقعي مقادير اندازه‌گيري شده براي كاربردها متفاوت از مقاديري هستند كه در اين جداول ذكر شده‌اند.

مانده‌هاي هارمونيك ركتيفايرidth=”528″ height=”274″ />

&lt;h4&amp;amp;gt;طيف و شكل موج ركتيفاير تريستور&lt;/h4&gt;

براي بهبود اغتشاش هارمونيك جريان ورودي كل (THD) و فاكتور توان ورودي (PF) افزودن فيلترها مناسب است.

<img class=”aligncenter wp-image-6311 size-medium” src=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-7-Image-8-250×300.jpg” alt=”طيف و شكل موج ركتيفاير تريستور” width=”250″ height=”300″ />

طيف و شكل موج ركتيفاير تريستور /></a>&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/a&amp;amp;gt;</a&gt;&lt;/a&amp;amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&amp;amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&amp;amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&amp;amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&amp;amp;gt;</a></a&gt;</a&amp;gt;</a></a></p></a>

<h3&gt;ركتيفاير Diode+IGBT</h3></h3>

&amp;

<h3>amp;a</p&gt;

mp

<p><p&amp;gt;;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;اين گونه از ركتيفاير فقط بر روي يوپي‌اس‌هاي سري 33LanPro موجود است. شش ديود در پل ورودي قرار گرفته‌اند تا جريان متناوبي را كه وارد مي‌شود تبديل كنند. دو يا شش IGBT (بستگي به نسخه‌ي LanPro دارد) براي فراهم كردن مدولاسيون دامنه‌ي سيگنال مورد استفاده قرار مي‌گيرند. هرچه تعداد IGBT بيشتر باشد انحراف و اغتشاش هارمونيك جريان ورودي كمتر مي‌شود.

<a href=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-9-Image-10.jpg”>ركتيفاير Diode+IGBT idth=”300″ height=”210″ /&amp;gt;</p></p>&lt;/p&gt;

<p>&amp</p></p&gt;

;lt

&lt;p&amp;gt;;h4&amp;amp;amp;amp;gt;طيف و شكل موج ركتيفاير Diode+IGBT

<p>طيف و شكل موج ركتيفاير Diode+IGBT

طيف و شكل موج ركتيفاير Diode+IGBT /></h3&amp;gt;&lt;/h3&amp;gt;</h3>

<p&amp;gt

<h3>;<h4&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;h3&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;h3>ركتيفاير IGBT&amp;lt;/h3&amp;amp;gt;&amp;lt;/h3&gt;&amp;amp;lt;/h3&gt;&amp;lt;/h4&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

در اين ركتيفاير از شش &amp;lt;strong>IGBT براي تبديل كردن سيگنال a.c. استفاده مي‌شود. ترانزيستور دوقطبي با گيت عايق (Insulated Gate Bipolar Transistor) يك نيمه‌رساناي بسيار سريع و مطمئن است. با حركت دادن گيت (مدخل) آن مدوله كردن سيگنال ورودي و به دست آوردن جريان خروجي d.c. امكان‌پذير مي‌شود. از اين تكنولوژي براي بهتر كردن عملكرد سيگنال يو‌پي‌اس ورودي استفاده مي‌شود. در واقع، مقدار THD بسيار پايين است. ركتيفاي IGBT ما از مدولاسيون SVM استفاده مي‌كنند. مدولاسيون بردار فضايي (Space Vector Modulation) يك تكنيك سوئيچينگ خاص است.

مزيت‌هاي استفاده از SVM عبارتند از:

 • جريان هارمونيك كمتر
 • اتلاف توان كمتر
 • بازده و كارآيي ثابت با بار جزئي

ركتيفاير IGBT

ورود توان (راه‌اندازی نرم)&lt;/h2>

<p>جري&amp;l</h3></h3>

t;

/

p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/h3></h3>

 &lt;/h2>

<p

>&amp;lt;h2&amp;amp;amp;gt;ان&lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

<p&gt;راه‌ا</p>

ندازي ركتيفاير توسط نرم‌افزار یو پی اس محدود مي‌شود (تنظيم شده در 30/20 ثانيه) بدين ظريق مدار ورودي تحت تأثير هيچ گونه جريان تداخلي از طرف يوپي‌اس قرار نمي‌گيرد. در عمل، جريان ورودي بالا مي‌تواند قطع‌كننده‌هاي ورودي يا فيوزها را تحت تأثير قرار دهد و مولد متصل شده را ناپايدار و بي‌ثبات كند.

;10%;10%t;5%;10%

<td width=”59″>&lt<td width=”46″>0.98</td>&lt;/tr&gt;0.98</p>

<td width=”91″>تريستور</p></p>

</tr>&lt;td width=””

<p>

&amp;gt;=”59″&amp;gt;&amp;amp;amp;am&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&lt;/p>

<p&amp;gt;p;lt<tr&amp;amp;gt;&amp;lt;5%h=”167″&amp;gt;ركتيفاير دوازده پالس + فيلتر DCU

</tr>

<td class=”yoast-text-mark” width=””>=”59″&gt;>&amp;lt;10%</td&gt;<td width=”59″><5%</p&gt;<p> &lt;<p&gt;/p>

h=”46″>0.98

<td>dth=”</yoastmark”&gt;”46″>0.80&lt;/td&gt;h=”91″&gt;Diode + IGBT&amp;amp;lt;/td&amp;amp;amp;gt;&lt;/td></td>

<tr&gt;0.85&lt;/td&amp;gt;&lt;/td&amp;gt;&lt;/td></td>&amp;amp;lclass=”yoast-text-mark”>h=”167″>ركتيفاير دوازده پالس + فيلتر هارموتيك يازده و سيزدهمwidth=”87″> /td>

فيلتر هارمونيك پنجم</tbody>

<td>dt

<td width=”59″&amp;gt;&amp;amp;amp;amp;ltclass=”yoast-text&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;

<h3>-mark”>h=”167″>ركتيفاير 12 پالس&amp;lt;/tbody&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/table>مدول ورودي ساده ركتيفاير IGBT فعال (6 پالس)&amp;amp;gt;40-120kVAدر مورد سيستم یو پی اس موازي، با تغيير دادن پارامتر نرم‌افزار  امكان اصلاح و عوض كردن تأخير راه‌اندازي ركتيفاير فراهم مي‌شود.&amp;amp;lt;/p&amp;gt;</p>(مث</p>&lt;p>&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;ال) اگر دو يوپي‌اس در پيكربندي RPA قرار بگيرند، ركتيفاير دستگاه دوم به صورت خودكار بعد از «n ثانيه» روشن خواهد شد (معمولاً به عنوان پيش‌فرض در 5 ثانيه تنظيم مي‌شود).<img class=”size-medium wp-image-6317 aligncenter” src=”https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-11-Image-15-300×290.jpg” alt=”جريان راه‌اندازي ركتيفاير توسط نرم‌افزار یو پی اس” width=”300″ height=”290″ />شكن (موج) DCc=”&quot;https://fiammco.ir/wp-content/uploads/Page-12-Imagelt=” width=”535″ /&gt; /&amp;gt;&lt;/h2&amp;amp;amp;gt;يك سيگنال a.c. كه با جريان d.c. خروجي ركتيفاير هم‌پوشاني دارد مي‌تواند دماي باتريها را افزايش دهد و طول عمر آنها را كم كند. مولفه‌ي a.c. تحميل و اضافه شده (جريان شكن) ممكن است توسط شارژر باتري يا ركتيفاير به دليل تعامل متقابل بين باتري، ركتيفاير و اينورتر به وجود بيايد.در استاندارد VDR0510 عنوان نشده است كه شكن باقيمانده در حين شارژ مجدد باتري نبايد از حدود زير تجاوز كند:

 • 1 درصد برحسب ولتاژ
 • 5 درصد برحسب جريان (5 درصد از ظرفيت باتري)

حداكثر 20 درصد جريان شكن حين تخليه الكتريكي قابل قبول است.<p&gt;فركانس‌هاي بيشتر از Hz100 براي باتريها خطرناك نيستند.&amp;amp;lt;/p><p&amp;amp;amp;gt; &lt;p&amp;gt;&amp;amp;amp;lt;h2&amp;amp;amp;gt;منطقه‌ي در حال كار ركتيفاير&lt;/h2&gt;ولتاژ ورودي اسمي سري‌هاي SitePro، Lp33 و SG، V415/400/380*3، 50 يا Hz60 مي‌باشد.اين ركتيفايرها قادر هستند در محدوده‌ي گسترده از ولتاژ (V460÷320) و فركانس (Hz66÷45، ٪10±Hz60/50) ورودي AC عمل كنند و حتي با دامنه‌ي ناپايدار و متغير از ولتاژ ورودي a.c. مانع از عملكرد باتري مي‌شوند.یو پی اس</strong> مجاز هستند.خود مبدل در مقايسه با مبدل ارزان‌تر و مقرون به صرفه است ولي هيچ گونه تفكيك و جداسازي گالوانيك بين منبع تغذيه‌ي ورودي و یو پی اس به وجود نمي‌آورد.مبدل‌ها و خود مبدل‌هاي ارائه شده توسط GE Digital Energy با جريان تداخلي كه محدود به 7 برابر جريان اسمي است طراحي شده‌اند تا مانع از تداخل‌هاي احتمالي محافظان ورودي (فيوزها و/يا قطع‌كننده‌هاي مدار) شوند.&lt;p>&lt;h2&amp;amp;amp;gt;جريان شارژ مجدد&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/h2&gt;&lt;p>هر دو ركتيفاير سري SitePro و SG براي تغذيه كردن اينورتر و شارژ كردن باتري به كار برده مي‌شوند. ركتيفاير LP33 براي باتريها انرژي فراهم نمي‌كند و در عمل يك شارژ باتري جداگانه در اين مدل از یو پی اس نصب مي‌شود.&amp;amp;amp;lt;h2&amp;gt;تشريح صفحه داده‌هاي ركتيفاير&lt;/h2&amp;amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;يك نمونه‌ي خلاصه شده از صفحه داده‌هاي متداول ركتيفاير در زير نشان داده شده است:</p></p&gt;&amp;amp;lt;/</p&gt;&lt;/h2&amp;amp;amp;amp;gt;tr&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;td colspan=”7″ width=”388″>سه فاز، ركتيفاير IGBT، تكنولوژي Pure Pulse، محافظت در برابر افزايش دما&lt;/p>&lt;/h2>&lt;table class=”resume”>n=”8″ width</h3&amp;gt;&lt;/h3>&lt;/h3&gt;=”544″></h3></strong&gt;</strong>&lt;/p></p></p&gt;

&lt;h3&amp;gt;ركتيف

اير

<p><p>&amp;amp;amp;am</p>

&lt;p</p></p>

<p><p>&gt;p

;l

t;/td&gt;پل ركتيفاير&lt;/td&amp;amp;gt;ولتاژ ورودي استاندارد&lt;/p&amp;gt;اسمي: N+V415/V400/V380*3&amp;lt;p&gt;دامنه‌ي مجاز ولتاژ ph-ph ركتيفاير: V460÷V340ولتاژهاي ورودي ديگرطبق درخواستفركانس وروديHz66÷45، ٪10±Hz60/50ضريب توان99/0THD جريان ورودي2٪ در 100٪ لود؛ ٪5/2< در 75٪ لود، 3٪< در 50٪ لودجريان تداخليمحدود شده توسط مدار راه‌اندازي نرمورود توان15 ثانيهخطاي مجاز (تلرانس) ولتاژ خروجي٪1±شكن (موج) ولتاژ DC٪1<شكل جريان DCحداكثر 5 درصد ظرفيت باتري [AH] عنوان شده در Aويژگي شارژ باتري ولتاژ شناور تقويت شده IU (DIN41773)حد جريان شارژ باتريقابل برنامه‌ريزيداده‌هاي توان ورودي
kVA160200250300توان ورودي در بار اسمي اينورتر و باتري شارژ شدهدر 8/0 = PFkW5/1396/1736/1731/260در 9/0 = PF9/1563/1956/2446/292حداكثر توان ورودي در بار اسمي اينورتر و حداكثر جريان شارژ مجدد باتري (قابل برنامه‌ريزي)
kW8/1742/2174/2716/326

حداكثر جريان شارژ باتري (قابل برنامه‌ريزي) در آغاز شارژ مجدد باتري در بار اسميدر 8/0 = PFA85105130160در 9/0 = PF40507080

/>
</h3> </p>&lt;/p></tr&amp;gt;&amp;amp;lt;/tr>&lt;/tr>&amp;lt;</p>/p></p>&amp;lt&amp;lt;p>;tr&amp;amp;gt;2پنجره ولتاژ ورودي ركتيفاير&lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr>&amp;amp;lt;td width=”64″&amp;amp;amp;gt;9&amp;amp;amp;amp;lt;/tr&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/tr&amp;gt;<tr&gt;1تكنولوژي ركتيفاير به كار رفته بايد IGBT، تريستور، Diode+IGBT باشد.<td width=”64″>4&lt;td width=”64″&amp;gt;8خطاي مجاز (تلرانس) ولتاژ شناور خروجي در ركتيفاير&lt;/td&gt;<td width=”64″&gt;14&amp;lt;td width=”64″>15</p&gt;

<p>&lt;&lt;&amp;lt;/p&gt;</p>

/p&amp;</p&amp;gt;

gt;/<

/p>

&amp;lt;p&amp;amp;gt;tr&gt;&amp;lt;td width=”479″>مقادير توان در ورودي ركتيفاير با اينورتر در 100 درصد بار و بدون شارژ كردن باتري<td width=”479″&gt;اغتشاش (انحراف) هارمونيك كلي در جريان ورودي در درصد بار متفاوت<td width=”479″>فصل باتري را ببينيد.<td class=”yoast-text-mark”>th=”64″>7=”479″>تنظيم كردن حداكثر جريان شارژ مجدد امكان‌پذير است (با تغيير دادن پارامترها از صفحه)<table><tbody></p>ويژگ</p></h3>يidth=”479″>معني</td&amp;gt;3در صورت وجود مقادير متفاوت از ولتاژ ورودي مي‌توان از مبدل تطبيقي استفاده كرد (فصل 15 را ببينيد).&amp;lt;/td&amp;gt;پنجره فركانس ورودي. ركتيفاير مي‌تواند درون اين محدوده كار كند.5ضريب توان ورودي در شرايط بار كامل6مقدار جريان بيشينه در روشن شدن ركتيفاير&amp;lt;/td&amp;gt;دوره‌ي تناوبي ركتيفاير كه براي رسيدن به 100 درصد از سطح كار (بار) مورد نياز است. در اين حين، بعد از وقوع نقص در منبع تغذيه، باتريها براي پل اينورتر انرژي فراهم خواهند كرد.10مولفه‌ي ولتاژ a.c. اضافه شده به لينك d.c.11&amp;lt;td width=”479″&gt;مولفه‌ي جريان a.c. اضافه شده به لينك d.c.1213&lt;/td&gt;&lt;/td>dthمقادير توان در ورودي ركتيفاير با اينورتر در 100 درصد بار و با جريان كامل شارژ باتري16حداكثر جريان شارژ مجدد باتري كه در بار كامل وجود دارد.

<td rowspan=”4″ width=”94″>80-120kVA
4″>40-120kVA</p&gt;

<p>&amp;amp;lt;tr&amp;gt;dth=”46″>0.90</td&amp;amp;gt;&lt;10%<br class=”</yoastmark” /&gt;/&gt;”yoast-text-mark” /&amp;gt;/&amp;gt;class=”yoast-text-mark”&amp;amp;gt;h=”167″>ركتيفاير دوازده پالس&lt;/td&amp;gt

;dth=”94″&amp;gt;40-60kVA&amp;amp;lt;/td>idth=”46″&gt;0.80&amp;amp;lt;/td&gt;class=”yoast-text-mark”>h=”167″>ركتيفاير دوازده پالس (استاندارد)span=”3″ width=”94″>400-500kVA

ass=”resume”>

<table class=”yoast-text-mark”>

“91”>تريستور0.80

<29%

 

</td>استاندارد10-60KVAowspan=””>=”4″ width=”87″&gt;SitePro</td>تريستور=”46″>0.80<28%استاندارد

SG

Series S0

0.92<8%فيلتر هارمونيك پنجمidth=”46″>0.96<6%</td>فيلتر هارمونيك پنجم + يازدهم<ass=”yoast-text-mark” width=””0.80&lt;/td&gt;</td”> </td>0.8028%استاندارد60-300kVA

SG-CE

Series S1,S2

IGBT0.99<3%PurePulseDiode + IGBT0.98<8%استاندارد10-40kVALP33 S4,S5</td&gt;</td>lass=”yoast-text-mark”>width=”</yoastmark”>”91″>>Diode + IGBT&lt;/td>idth=”46″>
width=”9span=”2″ width=”87″>LP33 S1,S2</td></td&gt;dt</td>

8 دیدگاه دربارهٔ «ركتيفاير چیست»

  1. محبوبه بزرگی

   بزرگتیرین تفاوت اینه که دقیقا برعکس هم عمل میکنن.. اینورتر برق DC رو به AC تبدیل میکنه.. رکتیفایر برق AC رو به DC تبدیل میکنه

 1. سلام وقت بخیر
  لطف کنید برای تهیه و خرید رکتیفایر ACراهنمائی
  بفرمائید ازکجامیتوانم تهیه کنم.
  لطفا درصورت اطلاع داشتن از فروشنده اطلاع رسانی کنید.
  پیشتر کمال تشکر رادارم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *