مقدمه ای در رابطه با یو پی اس

کلا” بر اساس ابتدائی ترین ذهنیت و برداشت اكثر کاربران بر اين باورند كه از يو پي اس (UPS) صر فا براي زمانی استفاده كنند كه برق قطع می شود و مي توانند از آن به عنوان باتري استفاده كنند ولي اين يك باور اشتباه است.