یو پی اس صنعتی

تامین برق اضطراری (یو پی اس) و سیستم های پشتیبان برق برای طراحی مرکز داده بزرگ و برای حفاظت از تاسیسات گسترده که دارای لوازم الکترونیکی حساس هستند.