FAQ: آیا در خانه های مسکونی می توان همزمان از برق شبکه سراسری و همچنین برق تولید شده توسط پانلهای خورشیدی استفاده نمود؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله . می توان یک خانه را بطور همزمان هم به سیستم فتوولتایی متصل نمود و هم به برق شهر. در این حالت در زمان پیک بار شبکه ( شب هنگام که تعداد مصرف کننده های شبکه به شدت افزایش می یابد ) از برق ذخیره شده داخل باتریها توسط پانلهای خورشیدی استفاده نمود و در این مواقع کمک بزرگی به پایداری شبکه سراسری برق می شود.