FAQ: آیا درهوای ابری نیزمی توان از پانلهای خورشیدی انرژی الکتریکی دریافت نمود؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله. ولی مقدار انرژی دریافت شده کمتر از حالتی است که هوا آفتابی است. در کشورهای اروپایی مانند آلمان که در اغلب مواقع هوا ابری است ، با این حال از سیستمهای فتوولتایی در مناطقی استفاده میشود.