FAQ: آیا برای روشنایی محوطه ها مانند پارکها ، جاده ها می توان ازسیستم فتوولتایی استفاده کرد؟

به این مطلب امتیاز بدهید


با بکار بردن لامپهای فلورسنت فشرده ( لامپهای کم مصرف ) می توان برای روشنایی محوطه پارکها و حتی روشنایی جاده ها از سیستم فتوولتایی استفاده نمود.