اجزای یو پی اس

باتري
:

به غيرازمداراصلي
يو پي اس
،ديگرمولفه اصلي آن باتري است که انرژي لازم را براي استفاده وسيله اي که تحت پوشش
يو پي اس
قرارميگيرد فراهم ميسازد. اندازه باتري براي تعيين اندازه
يو پي اس
ازهرچيزديگري مهمتراست.همچنين اندازه باتري متناسب با انرژي ذخيره شده در
يو پي اس
و بنابراين زماني است که
يو پي اس
ميتواند يک بارمشخص را تحت پوشش قراردهد. اکثرباتريهايي که در
يو پي اس
استفاده ميشوند مشابه باتريهايي هستند که دراتومبيلها مورد استفاده قرارميگيرند يعني باتريهاي سربي –اسيدي ?? ولت، اگرچه تفاوتهاي مهمي نيز وجود دارد. باتريهاي اتومبيل نيروي الکتريسيته را با استفاده ازواکنش اسيدسولفوريک بر روي صفحات سربي که درمايع معلق است توليد ميکنند، به همين دليل به آنها باتريهاي ” معلق درمايع” ميگويند. اين قبيل باتريها براي استفاده در
يو پي اس
مناسب نيستند زيرا اين امکان وجود دارد که اسيد ازمحفظه باتري به بيرون نشت کند وهمچنين هنگام شارژباتري ممکن است گازهيدروژن قابل اشتعال توليد شود که دريک محيط بسته ميتواند خطرناک باشد.

به همين خاطر،باتريهاي
يو پي اس
ازنوع مخصوصي هستند : باتريهاي سربي-اسيدي با دريچه تنظيم شده. اين باتريها براي جلوگيري از هرگونه احتمال فرارهيدروژن يا نشتي اسيد، کاملاً بسته شده اند. براي کاهش بيشتراحتمال نشتي، اسيد با لايه هايي از نمد يا فيبر پوشانده شده است که آنرا سرجاي خود نگاه دارد. اين باتريها مزاياي بسياري نسبت به باتريهاي سنتي معلق درمايع دارند ازجمله اينکه براحتي ميتوان آنها را درمسافتهاي طولاني حمل ونقل کرد زيرا درمقابل نشتي محافظت شده اند درحاليکه باتريهاي سنتي معلق درمايع بعنوان يک ماده خطرناک و ريسک پذيردرنظرگرفته ميشوند. تنها نقطه منفي باتريهاي
يو پي اس
اينست که قيمت آنها در ظرفيتهاي مشابه دو يا سه برابرازباتريهاي معمولي بيشتر است. تمام باتريها برحسب ولتاژنامي (برحسب ولت) وظرفيتشان (برحسب آمپر- ساعت) طبقه بندي ميشوند. يک آمپر- ساعت معرف مقدارانرژي لازم براي فراهم کردن يک آمپرجريان درزمان يک ساعت با ولتاژ معين ميباشد. مقدارآمپر- ساعت بيشترمعرف ظرفيت بيشتر باتري ميباشد. (دربروشوراکثر
يو پي اس
ها درمورد ظرفيت آمپر- ساعت باتري مستقيماً بحث نشده است ولي ممکن است در برگه مشخصات آن،اطلاعات دقيقتري درمورد آن يافت شود).

بنابراين بعنوان مثال يک باتري ?? آمپر- ساعت ?? ولت ميتواند يک بار?? آمپري و ?? ولتي را بمدت يک ساعت ويا يک بار يک آمپري ?? ولتي را بمدت ?? ساعت پوشش دهد (تئوري) . ولي درعمل، ظرفيت يک باتري به اين بستگي دارد که شما با چه سرعتي از آن جريان بکشيد . بنابراين، بيان اينکه ظرفيت يک باتري ، مقدار آمپر- ساعت مشخصي است به اين معنا است که آن ظرفيت با نرخ تخليه مشخصي اندازه گيري شده است. مثلاً باتري که ظرفيتش ?? آمپر- ساعت است اگر با نرخ يک آمپردرهرساعت تخليه شود، اگرهمان باتري با نرخ ? آمپردرساعت تخليه شود ممکن است ظرفيت آن فقط ?? آمپر- ساعت باشد. معناي اين حرف آنست که باريک آمپري براي ?? ساعت ولي بار پنج آمپري تنها براي ? ساعت( و نه ? ساعت) تحت پوشش واقع ميشوند. اين يک نکته مهم در مورد زمان پشتيباني  ميباشد


آماک | يو پي اس | battery122 اجزاي يو پي اس

يک باتري سربي- اسيدي واقع شده در يک فريم فلزي در يک

يو پي اس

. نوشته هاي روي باتري موارد مهمي در مورد آن مدل خاص را به شما ميگويد: ?? ولت و???  آمپر – ساعت


 

نکته
:

بعضي از
يو پي اس
ها داراي مجموعه باتريهاي قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسيار سودمند ميباشد. شما ميتوانيد با استفاده ازيک کانکتورمخصوص روي
يو پي اس
وقابليت اضافه کردن يک يا چند مجموعه باتري که توسط فروشنده ارائه ميشود به ظرفيت باتريهاي خود اضافه کنيد.

از آنجاييکه عملکرد باتري بر روي واکنشهاي شيميايي استواراست تمام باتريها بالاخره از کار خواهند افتاد. بسياري از
يو پي اس
هاي خوب اين شرايط را بااندازه گيري ولتاژ باتري که درحال شارژ است درک ميکنند، بعضي ديگراز
يو پي اس
ها اين شرايط را زماني که در حال تست کردن خود هستند متوجه ميشوند. درطي زمان، ولتاژ باتري وهمچنين ظرفيت آن ،زماني که پر است کاهش مي يابد وتوانايي آن براي حفاظت از وسايل شما کم ميشود. خوشبختانه بيشتر
يو پي اس
هاي جديد داراي باتريهاي قابل تعويض توسط مصرف کننده، زماني که
يو پي اس
مشغول کار است ميباشند. ( باتريهاي قابل تعويض)

هرچه شما بهتر ازباتري مراقبت کنيد، عمر آن افزايش مي يابد. باتريهاي سربي- اسيدي را بهتر است که پر نگاهداريم وآنها را تاجايي که ممکن است دير به دير پر وخالي کنيم. درشرايط عادي استفاده از يک
يو پي اس
، باتري توسط شارژر داخلي پر نگاه داشته ميشود وظرفيت باتري بندرت کاهش مي يابد که اين براي افزايش عمرباتري ايده آل است.

مهم است که وقتي شما از
يو پي اس
با انرژي باتري استفاده ميکنيد وعلامت هشدار مبني بر اينکه باتري تقريباً خالي شده است را دريافت ميداريد به آن علامت توجه کنيد و باتري را درحداقل زمان ممکن دوباره شارژ کنيد. معمولاً يک
يو پي اس
باتري خود را بطور کامل تخليه نميکند زيرا دراينصورت عمر باتري کاهش خواهد يافت.

هرگز توجه کرده ايد که اگر اتومبيل شما روشن نشود معمولاً در يک صبح سرد زمستاني خواهد بود؟ علت اين امر جدا از مکانيزمهاي اتومبيل که احتمالاً در اثر سرما تنبل شده اند اينست که ظرفيت باتري و همچنين ولتاژ، هر دودراثر سرما کاهش مي يابند.
Ups
شما بايد در دماي اتاق استفاده ونگاهداري شود. اگر
يو پي اس
درجاي سردي نگاهداري ميشده است قبل از استفاده از آن بمدت ?? ساعت آنرا در دماي اتاق قراردهيد تا از نظر دمايي با محيط به تطابق برسد.

توجه :

به مشخصات
يو پي اس
دقت کنيد. هرگز
يو پي اس
و باتري را دردمايي کمتر از آنچه سازنده تعيين کرده است قرار ندهيد بخصوص اگر باتري خالي باشد زيرا ممکن است خراب شود.

بعنوان آخرين مطلب، بخاطرداشته باشيد که وقتي يک
يو پي اس
نو رابراي اولين بار به برق ميزنيد، چندساعت طول ميکشد تا باتري آن شارژشود. دراين مدت
يو پي اس
احتمالاً مشکلات برق شهر را برطرف ميکند ولي اگر برق برود ممکن است با مشکل مواجه شويم .

اخطار
:

باتريهاي سربي- اسيدي خطرناک هستند، حتي آنهايي که پوشش دار باشند ،هنگام استفاده ازآنها به نکات زيرتوجه کنيد:

باتري را در معرض شوک هاي فيزيکي قرار ندهيد. به آنها نبايد ضربه شديد وارد نمود يا از جايي پرت کرد زيرا ممکن است باعث نشتي و خرابي گردد.

به دليل وجود موادشيميايي خطرناک، اين باتريها بايد بطرزمناسبي بازيافت شوند. آنها را درسطلهاي زباله خانگي نيندازيد.

هرگز هيچ باتري را درآتش نيندازيد زيرا احتمال انفجار وجود دارد.

اتصال کوتاه يک باتري با وصل کردن مستقيم دو ترمينال آن به يکديگر در حالي که هيچ باري ازآن گرفته نشده است ممکن است باعث افزايش ميزان گرما و حتي انفجار شود. هميشه ازپوششهاي پلاستيکي براي پوشاندن قطبهاي باتري درهنگام کاربا آن، استفاده کنيد. دقت کنيد که چيزهايي مانند جواهرآلات و يا هر چيزي که بتواند بطورهمزمان با دوقطب باتري اتصال برقرار کند کنار باتري جا نگذاريد، اگرفلزات مستقيماً باهر دوقطب باتري تماس حاصل کنند، حرارت حاصله ممکن است باعث ذوب آن فلز شود وآن رابه کانکتور باتري بچسباند وديگر قابل برداشتن از قطب باتري نباشد که اين امرباعث بوجود آمدن يک شرايط خطرناک ميگردد.

کابل برق :

ميخواهيم درمورد سيم برق صحبت کنيم. چه چيزي براي صحبت دراين مورد وجود دارد؟ خوب، بايد گفت که درمورد
يو پي اس
هاي کوچک،سيم برق موضوع نگران کننده اي نيست اگرچه براي
يو پي اس
هاي بزرگ،اين موضوعي است که بايد به آن توجه شود.

(ببخشيد ولي اين موضوع تاحدودي ايراني است که من کاملاً با آن آشنا هستم. مطمئنم که دوستان بين المللي من ، ميتوانند اين مفاهيم را براي مدلهاي خودشان عموميت ببخشند واستاندارد نمايند)

خروجيهاي استاندارد درايران براي ماکزيمم ??? ولت و?? آمپرطراحي شده اند. ازضرب کردن اين دو مقدارعدد ???? ولت- آمپرحاصل ميشود که به لحاظ تئوري ،ماکزيمم اندازه قدرت
يو پي اس
اي است که يک خروجي ميتواند تحمل کند ولي درعمل چون ولتاژمعمولاً ??? ولت است، حد نهايي اين پريز???? ولت-آمپرخواهدبود.

براي
يو پي اس
هاي بالاتراز? کيلو ولت- آمپر(براي افزايش زمان کار
يو پي اس
وهمچنين اتصال تجهيزات بيشتر)شما بايد يک مدارمخصوص با ظرفيت بالا راتدارک ببينيد . اين مدارهاي با آمپراژ بالا ازسيمهاي ضخيمتري (که مقاومت کمتري دارند) استفاده ميکنند تا اجازه عبورجريان بيشتري را با امنيت کامل بدهند. براي تشخيص
يو پي اس
هاي باظرفيت بالا ازنوع معمولي آن، معمولاً شکلهاي مختلف دوشاخه ها مورد استفاده قرارميگيرد. درواقع خروجي ها و دوشاخه هاي مختلفي براي ترکيبهاي گوناگون ولتاژ وجريان بکار ميرود. معمولاً خروجي هاي مربوط به
يو پي اس
هاي ظرفيت بالا به صورت سوکتهاي
twist-Lock
ميباشند.(هنگام چرخاندن قفل ميشوند و ديگر دوشاخه از داخل آنها بيرون نمي آيد). براي خروجي هاي
?kva
و کمتر، درايران يا کميته بين المللي استانداردهاي الکترونيک
IEC
از خروجي هاي
IEC-320
که زيبا ، کوچک وکارآ هستند ميتوان استفاده نمود.

آماک | يو پي اس | priz22 اجزاي يو پي اس

IEC 320-C13

نتيجه اين بحث بسيارساده است: مطمئن شويد که مشخصات سيم برق
يو پي اس
را چک کرده ايد (بخصوص درمدلهاي بزرگ) تا وقتي که
يو پي اس
را به برق وصل ميکنيد ازسورپريزهاي ناخوشايند جلوگيري کرده باشيد !!

خروجيها
:

خروجيها عبارت ازپريزهايي هستند که وسايلي که قراراست توسط
يو پي اس
مورد حفاظت قرارگيرند به آنها وصل ميشوند. تعداد پريزهاي خروجي
يو پي اس
عمدتاً به قدرت وهمچنين قيمت آن بستگي دارد. معمولاً
يو پي اس
هاي ارزانترخروجي هاي کمتري دارند.

Ups
هاي بزرگتروگرانترمعمولاً ميتوانند ? خروجي ويابيشتر داشته باشند. انرژي خروجي ها توسط کليد اصلي
يو پي اس
کنترل ميشود.

اکثر
يو پي اس
هاي ارزان قيمت خروجي هايي نظيرپريزهاي برق شهردارند که ميتوانند وسايل استاندارد را پوشش دهند ولي
يو پي اس
هاي بزرگترداراي خروجي هاي غيراستاندارد براي اتصال وسايلي هستند که جريان بيشتري ميکشند (بخش بحث در باره کابل برق
يو پي اس
راببينيد) برخي از يوپي اس هاي بهترساختارقابل تنظيمي براي خروجيهايشان دارند وباجابجايي يک صفحه يا قسمت ديگري از
يو پي اس
ميتوان نوعي ازخروجي را به نوع ديگري تبديل کرد.

بعضي ازوسايل هستند که همراه کامپيوتراستفاده ميشوند اما نيازي به حفاظت توسط
يو پي اس
ندارند بعنوان مثال هيچ نيازي به اتصال پرينتر، اسکنروديگرتجهيزات خارجي به
يو پي اس
نيست . پرينترهاي ليزري به تنهايي انرژي زيادي مصرف ميکنند و هرگزنبايد به
يو پي اس
اي کمتراز???? ولت آمپروصل گردند. وصل کردن وسايل جانبي غير ضروري به
يو پي اس
فقط اندازه قدرت مورد نيازبراي
يو پي اس
را بالا ميبرد وزمان مفيد عملکرد تجهيزات مورد نيازتان را کاهش خواهد داد. ازآنجاييکه اين وسايل نيازبه حفاظت درقبال پارازيت خط وولتاژهاي اضافي دارند ، به ناچارنيازمند محدود کننده هاي ولتاژبراي خودشان ميباشند که اسباب دردسررا فراهم ميسازد. به همين دليل بسياري از
يو پي اس
ها داراي خروجي هاي فرعي هستند. سيم کشي اين خروجي ها بگونه ايست که فيلترشده ومقيد شده اند ولي توسط اينورترو باتري تغذيه نميشوند.

Ups
هاي پيشرفته ترشامل حفاظت (فيلترومحدود کننده ولتاژهاي گذرا) براي مودم واتصالات شبکه اي نيز ميباشند و کابل
RS232
که يک وسيله ارتباطي استاندارد است وظيفه تبادل اطلاعات به کامپيوتررا بعهده دارد.

نشانگرهاي وضعيت
:

اکثر
يو پي اس
ها داراي انواع مختلفي ازنشانگرها هستند که وضعيت
يو پي اس
را درهرلحظه نشان ميدهند. اين نشانگرها معمولاً به دودسته تقسيم ميشوند :

نشانگرهاي ديداري (معمولاً
LED
) که وضعيت عمومي
يو پي اس
مانند شرايط بروزمشکل را نشان ميدهند. نشانگرهاي شنيداري که بعضاً به آنها “آلارم”  گفته ميشود ومشخصاً براي جلب توجه به مشکلات پيش آمده بکارميروند. تعداد دقيق ونوع اين نشانگرها براي مدلهاي مختلف
يو پي اس
متفاوت است. مدلهاي گرانترمعمولاً تعداد بيشتري ازهرنوع  نشانگردارند.هميشه دفترچه راهنماي دستگاه را براي جزئيات بيشترمطالعه کنيد.

نشانگرهاي متداولي که معمولاً در يک
يو پي اس
ميبينيد به شرح زير ميباشند:

نشانگرفرعي (

By pass

) :

يک
LED
است که وقتي دستگاه درحالت
Bypass
عمل ميکند روشن است. براي يک
standby ups
يا
Line-interactive ups
، اين چراغ درحالت عادي کار
يو پي اس
روشن است.


Inverter

 :

يک
LED
است که وقتي اينورتر کارميکند، روشن است. دراينحالت
LED
مربوط به
Bypass
خاموش ميباشد.

اضافه بار
:

اين نشانگر درحالتي روشن است که شما وسايلي بيش از آنچه که
يو پي اس
توانايي راه اندازي آنها را دارد به آن وصل کرده باشيد. دراينحالت شما يا بايد قدرت
UPS
را افزايش دهيد يا بايد ازبارآن کم کنيد.

خطاي عمومي
:

 يک
LED
است که وقتي خطايي درکار
UPS
پيش مي آيد روشن ميشود. دربيشتر
يو پي اس
ها
LED
ي مربوط به خطا درترکيبي با
LED
هاي ديگرروشن ميشود. شما بايد درهرحالت خطاي پيش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنيد تا معناي نشانگرهاي روشن رابفهميد. درجدول زيريک وضعيت نمايشي استاندارد که اکثر کمپاني هاي بزرگ دنيا براي نمايش وضعيت
UPS
از آن استفاده ميکنند وبرپايه روشن شدن نشانگرهاي
LED
قرار دارد نمايش داده شده است. (اين مثال ازشرکت
AMAK
درايران آورده شده است)

  

آماک | يو پي اس | khata اجزاي يو پي اس

آماک | يو پي اس | khata2 اجزاي يو پي اس

وضعيت باتري
:

بسياري از
يو پي اس
هاي بزرگ وگران داراي رديفي از
LED
ها ميباشند که نمايانگرميزان شارژ باتري هستند. مثلاً بعضي مدلها داراي يک نوارعمودي شامل ? نشانگر
LED
ميباشد که وقتي تمامي آنها روشن است يعني شارژ باتري کامل است وزماني که ? عدد ازآنها روشن است يعني باتري ??%  شارژ دارد. اين خاصيت، براي زماني که برق به مدت طولاني قطع است مفيد ميباشد.

وضعيت بار
:

مشابه حالت قبل، بعضي از
يو پي اس
ها داراي نواري ازنشانگرهاي
LED
هستند که بطورتقريبي نشان ميدهند چه درصدي از ماکزيمم بارمجاز، به
يو پي اس
وصل است. اين خاصيت زماني استفاده ميشود که بخواهيم وسايل ديگري را به
يو پي اس
وصل کنيم که با توجه به وضعيت نشانگرها ميتوانيم مقدارآن بار را تخمين بزنيم.

توجه
:

 
بعضي از
يو پي اس
ها نوار
LED
را عمداً به شکل ريل هاي متقاطع ويا الگوهايي مانند چادر وخيمه درنظرميگيرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعيف بودن باتري خاموش شد متوجه شويم. دفترچه راهنماي دستگاه رامطالعه نماييد. هرگونه روشن شدن ياچشمک زدن
LED
هاي روي پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشده باشد ممکن است نشانگر يک مشکل در
يو پي اس
باشد. دراين صورت حتماً با بخش فني شرکت سازنده
يو پي اس
تماس بگيريد.

آماک | يو پي اس | amak810 اجزاي يو پي اس

دياگرام وضعيت
LED
هاي يک
يو پي اس
ازشرکت
AMAK
که نشانه هاي مربوط به هر
LED
وهمچنين محل قرارگيري سوييچهاي
يو پي اس
نشان داده شده است.

کنترل وپايش نرم افزار و سخت افزار
:

يکي از سودمندترين تجهيزات مدلهاي جديد
يو پي اس
،امکان کنترل وپايش نرم افزاري است که براي شما امکان کنترل عملکرد
يو پي اس
را بادادن اطلاعات وسيع در مورد وضعيت کاري
يو پي اس
فراهم ميکند. تاهمين اواخر ،شما مجبوربوديد يک
يو پي اس
بسيارگرانقيمت را جهت برخورداري ازاين امکانات خريداري نماييد. اکنون حتي ارزانترين
يو پي اس
ها تاحدودي امکان کنترل دستگاه را به شما ميدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنياز ممکن است بصورت يک امکان اضافه براي دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سيستمهاي گرانتر، امکانات بيشتري براي کنترل دارند وبطريق اولي، داراي نرم افزارپيچيده تري نيزميباشند.

بخش سخت افزارمعمولاً به شکل يک کابل مخصوص است که از يک خروجي مخصوص درقسمت عقب
يو پي اس
با يک رابط به کامپيوتروصل ميشود. بطورسنتي يک پورت سريالي براي اين کار درنظرگرفته ميشود ولي بعضي از دستگاههاي جديد از پورت
USB
نيز ميتوانند استفاده کنند ويا حتي اين اتصال مستقيماً ازطريق يک شبکه صورت گيرد.

آماک | يو پي اس | ups اجزاي يو پي اس

اين شکل قسمت اصلي صفحه ، نمونه يک نرم افزارکنترلي رانشان ميدهد. نمودارهاي ميله اي بطورخلاصه وضعيت باتري،ولتاژخط وميزان باربرروي
يو پي اس
رانشان ميدهند. بقيه اطلاعات نيزدرسمت چپ نشان داده شده است.

نرم افزار استفاده شده براي کنترل
يو پي اس
باتغييرسازنده و مدل
يو پي اس
تغييرميکند ولي معمولاً نوع اطلاعات آنها را ميتوان به صورت زير طبقه بندي کرد:

وضعيت:
نرم افزار،جزئيات مختلفي درمورد وضعيت جاري
يو پي اس
،مانند بار،وضعيت شارژباتري،دماي
يو پي اس
ومشخصات الکتريکي مربوط به انرژي ورودي وخروجي آن را ميدهد.

واقعه نگاري:
نرم افزار،رکورد وقايع مختلفي که در
يو پي اس
اتفاق افتاده است ازقبيل اينکه اگر
يو پي اس
خودش راتست کرده باشد، قطعي برق ونظايرآن را نگاهداري ميکند.اين قضيه امکان فهميدن اينکه برق چند باررفته است وهرباربراي چه مدت،فراهم ميسازد.

تشخيص عيب:
برنامه نرم افزاري به شما اين امکان را ميدهد که تستهاي مختلفي را بر روي
يو پي اس
انجام دهيد ويا آن را راه اندازي نماييد.

هشدارهاي کامپيوتر:
نرم افزاربگونه اي قابل ساماندهي است که علائم هشداردهنده اي را زماني که مشکلي پيش آمد ويا مثلاً
يو پي اس
بر روي باتري منتقل شد براي کامپيوتري که به آن متصل است ويا براي کامپيوتر ديگري بر روي شبکه بفرستد.

خاموش شدن اتوماتيک:
احتمالاً ازمهمترين ومفيدترين قابليتها برروي اين دسته ازنرم افزارها ميباشد

کليد اصلي (

Main Power Switch

) :

اکثر
يو پي اس
ها يک کليد اصلي براي روشن وخاموش شدن دارند وبرخي ازآنها بخاطراطمينان بيشتر کليد مستقلي روي قسمت جلوي دستگاه براي خاموش کردن آن دارند که سيگنالي را براي واحد کنترل
يو پي اس
ارسال ميدارد و به آن فرمان روشن شدن ويا خاموش شدن ميدهد.

درمدلهاي تک کليدي، بافشاراين دکمه بارهاي روي
يو پي اس
، گذارده ويا برداشته ميشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن
يو پي اس
را فشار دهيد وسيله اي که انرژي خود را از
يو پي اس
دريافت ميکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

آماک | يو پي اس | ups1 اجزاي يو پي اس


 


تک کليدي

UPS

دومين نکته اي که بايد بخاطرداشته باشيم اينست که اين کليد نبايد در جايي قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفي فشرده شود. تعداد زيادي از
يو پي اس
ها مشاهده شده است که محل قرار گيري کليد اصلي در آن بگونه اي است که براحتي ميتواند بصورت اتفاقي و غيرعمد فشرده شود. اگراين اتفاق بيفتد تجهيزشما خاموش خواهد شد وآوانتاژ استفاده از
يو پي اس
ازآن سلب خواهد گرديد. يک طراحي بهتر آنستکه يک کليد مستقل با ? يا ? ثانيه تاخير واخطار صوتي براي خاموش شدن
يو پي اس
داشته باشيم يا اينکه آن را با يک پوشش محافظت کنيم. شما ممکن است خودتان براي حفاظت کليد اصلي کارهايي را انجام دهيد (اگر يک
يو پي اس
تک کليده خريداري کنيد) هرچند که اين کارها ممکن است قيافه
يو پي اس
را زشت کند.

بالاخره دربعضي از
يو پي اس
هاي تک کليده که به برق وصل نيستند، انرژي کاملاً قطع است وتا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد.

 

2 دیدگاه دربارهٔ «اجزای یو پی اس»

  1. بازتاب: طریقه ساخت یو پی اس - دانشنامه یو پی اس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *