اجزای یو پی اس

اجزای یو پی اس

2.9 (58.04%) 51 vote[s]

باتری
:

به غیرازمداراصلی
یو پی اس
،دیگرمولفه اصلی آن باتری است که انرژی لازم را برای استفاده وسیله ای که تحت پوشش
یو پی اس
قرارمیگیرد فراهم میسازد. اندازه باتری برای تعیین اندازه
یو پی اس
ازهرچیزدیگری مهمتراست.همچنین اندازه باتری متناسب با انرژی ذخیره شده در
یو پی اس
و بنابراین زمانی است که
یو پی اس
میتواند یک بارمشخص را تحت پوشش قراردهد. اکثرباتریهایی که در
یو پی اس
استفاده میشوند مشابه باتریهایی هستند که دراتومبیلها مورد استفاده قرارمیگیرند یعنی باتریهای سربی –اسیدی ?? ولت، اگرچه تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. باتریهای اتومبیل نیروی الکتریسیته را با استفاده ازواکنش اسیدسولفوریک بر روی صفحات سربی که درمایع معلق است تولید میکنند، به همین دلیل به آنها باتریهای ” معلق درمایع” میگویند. این قبیل باتریها برای استفاده در
یو پی اس
مناسب نیستند زیرا این امکان وجود دارد که اسید ازمحفظه باتری به بیرون نشت کند وهمچنین هنگام شارژباتری ممکن است گازهیدروژن قابل اشتعال تولید شود که دریک محیط بسته میتواند خطرناک باشد.

به همین خاطر،باتریهای
یو پی اس
ازنوع مخصوصی هستند : باتریهای سربی-اسیدی با دریچه تنظیم شده. این باتریها برای جلوگیری از هرگونه احتمال فرارهیدروژن یا نشتی اسید، کاملاً بسته شده اند. برای کاهش بیشتراحتمال نشتی، اسید با لایه هایی از نمد یا فیبر پوشانده شده است که آنرا سرجای خود نگاه دارد. این باتریها مزایای بسیاری نسبت به باتریهای سنتی معلق درمایع دارند ازجمله اینکه براحتی میتوان آنها را درمسافتهای طولانی حمل ونقل کرد زیرا درمقابل نشتی محافظت شده اند درحالیکه باتریهای سنتی معلق درمایع بعنوان یک ماده خطرناک و ریسک پذیردرنظرگرفته میشوند. تنها نقطه منفی باتریهای
یو پی اس
اینست که قیمت آنها در ظرفیتهای مشابه دو یا سه برابرازباتریهای معمولی بیشتر است. تمام باتریها برحسب ولتاژنامی (برحسب ولت) وظرفیتشان (برحسب آمپر- ساعت) طبقه بندی میشوند. یک آمپر- ساعت معرف مقدارانرژی لازم برای فراهم کردن یک آمپرجریان درزمان یک ساعت با ولتاژ معین میباشد. مقدارآمپر- ساعت بیشترمعرف ظرفیت بیشتر باتری میباشد. (دربروشوراکثر
یو پی اس
ها درمورد ظرفیت آمپر- ساعت باتری مستقیماً بحث نشده است ولی ممکن است در برگه مشخصات آن،اطلاعات دقیقتری درمورد آن یافت شود).

بنابراین بعنوان مثال یک باتری ?? آمپر- ساعت ?? ولت میتواند یک بار?? آمپری و ?? ولتی را بمدت یک ساعت ویا یک بار یک آمپری ?? ولتی را بمدت ?? ساعت پوشش دهد (تئوری) . ولی درعمل، ظرفیت یک باتری به این بستگی دارد که شما با چه سرعتی از آن جریان بکشید . بنابراین، بیان اینکه ظرفیت یک باتری ، مقدار آمپر- ساعت مشخصی است به این معنا است که آن ظرفیت با نرخ تخلیه مشخصی اندازه گیری شده است. مثلاً باتری که ظرفیتش ?? آمپر- ساعت است اگر با نرخ یک آمپردرهرساعت تخلیه شود، اگرهمان باتری با نرخ ? آمپردرساعت تخلیه شود ممکن است ظرفیت آن فقط ?? آمپر- ساعت باشد. معنای این حرف آنست که باریک آمپری برای ?? ساعت ولی بار پنج آمپری تنها برای ? ساعت( و نه ? ساعت) تحت پوشش واقع میشوند. این یک نکته مهم در مورد زمان پشتیبانی  میباشد


آماک | یو پی اس | battery122 اجزای یو پی اس

یک باتری سربی- اسیدی واقع شده در یک فریم فلزی در یک

یو پی اس

. نوشته های روی باتری موارد مهمی در مورد آن مدل خاص را به شما میگوید: ?? ولت و???  آمپر – ساعت


 

نکته
:

بعضی از
یو پی اس
ها دارای مجموعه باتریهای قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسیار سودمند میباشد. شما میتوانید با استفاده ازیک کانکتورمخصوص روی
یو پی اس
وقابلیت اضافه کردن یک یا چند مجموعه باتری که توسط فروشنده ارائه میشود به ظرفیت باتریهای خود اضافه کنید.

از آنجاییکه عملکرد باتری بر روی واکنشهای شیمیایی استواراست تمام باتریها بالاخره از کار خواهند افتاد. بسیاری از
یو پی اس
های خوب این شرایط را بااندازه گیری ولتاژ باتری که درحال شارژ است درک میکنند، بعضی دیگراز
یو پی اس
ها این شرایط را زمانی که در حال تست کردن خود هستند متوجه میشوند. درطی زمان، ولتاژ باتری وهمچنین ظرفیت آن ،زمانی که پر است کاهش می یابد وتوانایی آن برای حفاظت از وسایل شما کم میشود. خوشبختانه بیشتر
یو پی اس
های جدید دارای باتریهای قابل تعویض توسط مصرف کننده، زمانی که
یو پی اس
مشغول کار است میباشند. ( باتریهای قابل تعویض)

هرچه شما بهتر ازباتری مراقبت کنید، عمر آن افزایش می یابد. باتریهای سربی- اسیدی را بهتر است که پر نگاهداریم وآنها را تاجایی که ممکن است دیر به دیر پر وخالی کنیم. درشرایط عادی استفاده از یک
یو پی اس
، باتری توسط شارژر داخلی پر نگاه داشته میشود وظرفیت باتری بندرت کاهش می یابد که این برای افزایش عمرباتری ایده آل است.

مهم است که وقتی شما از
یو پی اس
با انرژی باتری استفاده میکنید وعلامت هشدار مبنی بر اینکه باتری تقریباً خالی شده است را دریافت میدارید به آن علامت توجه کنید و باتری را درحداقل زمان ممکن دوباره شارژ کنید. معمولاً یک
یو پی اس
باتری خود را بطور کامل تخلیه نمیکند زیرا دراینصورت عمر باتری کاهش خواهد یافت.

هرگز توجه کرده اید که اگر اتومبیل شما روشن نشود معمولاً در یک صبح سرد زمستانی خواهد بود؟ علت این امر جدا از مکانیزمهای اتومبیل که احتمالاً در اثر سرما تنبل شده اند اینست که ظرفیت باتری و همچنین ولتاژ، هر دودراثر سرما کاهش می یابند.
Ups
شما باید در دمای اتاق استفاده ونگاهداری شود. اگر
یو پی اس
درجای سردی نگاهداری میشده است قبل از استفاده از آن بمدت ?? ساعت آنرا در دمای اتاق قراردهید تا از نظر دمایی با محیط به تطابق برسد.

توجه :

به مشخصات
یو پی اس
دقت کنید. هرگز
یو پی اس
و باتری را دردمایی کمتر از آنچه سازنده تعیین کرده است قرار ندهید بخصوص اگر باتری خالی باشد زیرا ممکن است خراب شود.

بعنوان آخرین مطلب، بخاطرداشته باشید که وقتی یک
یو پی اس
نو رابرای اولین بار به برق میزنید، چندساعت طول میکشد تا باتری آن شارژشود. دراین مدت
یو پی اس
احتمالاً مشکلات برق شهر را برطرف میکند ولی اگر برق برود ممکن است با مشکل مواجه شویم .

اخطار
:

باتریهای سربی- اسیدی خطرناک هستند، حتی آنهایی که پوشش دار باشند ،هنگام استفاده ازآنها به نکات زیرتوجه کنید:

باتری را در معرض شوک های فیزیکی قرار ندهید. به آنها نباید ضربه شدید وارد نمود یا از جایی پرت کرد زیرا ممکن است باعث نشتی و خرابی گردد.

به دلیل وجود موادشیمیایی خطرناک، این باتریها باید بطرزمناسبی بازیافت شوند. آنها را درسطلهای زباله خانگی نیندازید.

هرگز هیچ باتری را درآتش نیندازید زیرا احتمال انفجار وجود دارد.

اتصال کوتاه یک باتری با وصل کردن مستقیم دو ترمینال آن به یکدیگر در حالی که هیچ باری ازآن گرفته نشده است ممکن است باعث افزایش میزان گرما و حتی انفجار شود. همیشه ازپوششهای پلاستیکی برای پوشاندن قطبهای باتری درهنگام کاربا آن، استفاده کنید. دقت کنید که چیزهایی مانند جواهرآلات و یا هر چیزی که بتواند بطورهمزمان با دوقطب باتری اتصال برقرار کند کنار باتری جا نگذارید، اگرفلزات مستقیماً باهر دوقطب باتری تماس حاصل کنند، حرارت حاصله ممکن است باعث ذوب آن فلز شود وآن رابه کانکتور باتری بچسباند ودیگر قابل برداشتن از قطب باتری نباشد که این امرباعث بوجود آمدن یک شرایط خطرناک میگردد.

کابل برق :

میخواهیم درمورد سیم برق صحبت کنیم. چه چیزی برای صحبت دراین مورد وجود دارد؟ خوب، باید گفت که درمورد
یو پی اس
های کوچک،سیم برق موضوع نگران کننده ای نیست اگرچه برای
یو پی اس
های بزرگ،این موضوعی است که باید به آن توجه شود.

(ببخشید ولی این موضوع تاحدودی ایرانی است که من کاملاً با آن آشنا هستم. مطمئنم که دوستان بین المللی من ، میتوانند این مفاهیم را برای مدلهای خودشان عمومیت ببخشند واستاندارد نمایند)

خروجیهای استاندارد درایران برای ماکزیمم ??? ولت و?? آمپرطراحی شده اند. ازضرب کردن این دو مقدارعدد ???? ولت- آمپرحاصل میشود که به لحاظ تئوری ،ماکزیمم اندازه قدرت
یو پی اس
ای است که یک خروجی میتواند تحمل کند ولی درعمل چون ولتاژمعمولاً ??? ولت است، حد نهایی این پریز???? ولت-آمپرخواهدبود.

برای
یو پی اس
های بالاتراز? کیلو ولت- آمپر(برای افزایش زمان کار
یو پی اس
وهمچنین اتصال تجهیزات بیشتر)شما باید یک مدارمخصوص با ظرفیت بالا راتدارک ببینید . این مدارهای با آمپراژ بالا ازسیمهای ضخیمتری (که مقاومت کمتری دارند) استفاده میکنند تا اجازه عبورجریان بیشتری را با امنیت کامل بدهند. برای تشخیص
یو پی اس
های باظرفیت بالا ازنوع معمولی آن، معمولاً شکلهای مختلف دوشاخه ها مورد استفاده قرارمیگیرد. درواقع خروجی ها و دوشاخه های مختلفی برای ترکیبهای گوناگون ولتاژ وجریان بکار میرود. معمولاً خروجی های مربوط به
یو پی اس
های ظرفیت بالا به صورت سوکتهای
twist-Lock
میباشند.(هنگام چرخاندن قفل میشوند و دیگر دوشاخه از داخل آنها بیرون نمی آید). برای خروجی های
?kva
و کمتر، درایران یا کمیته بین المللی استانداردهای الکترونیک
IEC
از خروجی های
IEC-320
که زیبا ، کوچک وکارآ هستند میتوان استفاده نمود.

آماک | یو پی اس | priz22 اجزای یو پی اس

IEC 320-C13

نتیجه این بحث بسیارساده است: مطمئن شوید که مشخصات سیم برق
یو پی اس
را چک کرده اید (بخصوص درمدلهای بزرگ) تا وقتی که
یو پی اس
را به برق وصل میکنید ازسورپریزهای ناخوشایند جلوگیری کرده باشید !!

خروجیها
:

خروجیها عبارت ازپریزهایی هستند که وسایلی که قراراست توسط
یو پی اس
مورد حفاظت قرارگیرند به آنها وصل میشوند. تعداد پریزهای خروجی
یو پی اس
عمدتاً به قدرت وهمچنین قیمت آن بستگی دارد. معمولاً
یو پی اس
های ارزانترخروجی های کمتری دارند.

Ups
های بزرگتروگرانترمعمولاً میتوانند ? خروجی ویابیشتر داشته باشند. انرژی خروجی ها توسط کلید اصلی
یو پی اس
کنترل میشود.

اکثر
یو پی اس
های ارزان قیمت خروجی هایی نظیرپریزهای برق شهردارند که میتوانند وسایل استاندارد را پوشش دهند ولی
یو پی اس
های بزرگتردارای خروجی های غیراستاندارد برای اتصال وسایلی هستند که جریان بیشتری میکشند (بخش بحث در باره کابل برق
یو پی اس
راببینید) برخی از یوپی اس های بهترساختارقابل تنظیمی برای خروجیهایشان دارند وباجابجایی یک صفحه یا قسمت دیگری از
یو پی اس
میتوان نوعی ازخروجی را به نوع دیگری تبدیل کرد.

بعضی ازوسایل هستند که همراه کامپیوتراستفاده میشوند اما نیازی به حفاظت توسط
یو پی اس
ندارند بعنوان مثال هیچ نیازی به اتصال پرینتر، اسکنرودیگرتجهیزات خارجی به
یو پی اس
نیست . پرینترهای لیزری به تنهایی انرژی زیادی مصرف میکنند و هرگزنباید به
یو پی اس
ای کمتراز???? ولت آمپروصل گردند. وصل کردن وسایل جانبی غیر ضروری به
یو پی اس
فقط اندازه قدرت مورد نیازبرای
یو پی اس
را بالا میبرد وزمان مفید عملکرد تجهیزات مورد نیازتان را کاهش خواهد داد. ازآنجاییکه این وسایل نیازبه حفاظت درقبال پارازیت خط وولتاژهای اضافی دارند ، به ناچارنیازمند محدود کننده های ولتاژبرای خودشان میباشند که اسباب دردسررا فراهم میسازد. به همین دلیل بسیاری از
یو پی اس
ها دارای خروجی های فرعی هستند. سیم کشی این خروجی ها بگونه ایست که فیلترشده ومقید شده اند ولی توسط اینورترو باتری تغذیه نمیشوند.

Ups
های پیشرفته ترشامل حفاظت (فیلترومحدود کننده ولتاژهای گذرا) برای مودم واتصالات شبکه ای نیز میباشند و کابل
RS232
که یک وسیله ارتباطی استاندارد است وظیفه تبادل اطلاعات به کامپیوتررا بعهده دارد.

نشانگرهای وضعیت
:

اکثر
یو پی اس
ها دارای انواع مختلفی ازنشانگرها هستند که وضعیت
یو پی اس
را درهرلحظه نشان میدهند. این نشانگرها معمولاً به دودسته تقسیم میشوند :

نشانگرهای دیداری (معمولاً
LED
) که وضعیت عمومی
یو پی اس
مانند شرایط بروزمشکل را نشان میدهند. نشانگرهای شنیداری که بعضاً به آنها “آلارم”  گفته میشود ومشخصاً برای جلب توجه به مشکلات پیش آمده بکارمیروند. تعداد دقیق ونوع این نشانگرها برای مدلهای مختلف
یو پی اس
متفاوت است. مدلهای گرانترمعمولاً تعداد بیشتری ازهرنوع  نشانگردارند.همیشه دفترچه راهنمای دستگاه را برای جزئیات بیشترمطالعه کنید.

نشانگرهای متداولی که معمولاً در یک
یو پی اس
میبینید به شرح زیر میباشند:

نشانگرفرعی (

By pass

) :

یک
LED
است که وقتی دستگاه درحالت
Bypass
عمل میکند روشن است. برای یک
standby ups
یا
Line-interactive ups
، این چراغ درحالت عادی کار
یو پی اس
روشن است.


Inverter

 :

یک
LED
است که وقتی اینورتر کارمیکند، روشن است. دراینحالت
LED
مربوط به
Bypass
خاموش میباشد.

اضافه بار
:

این نشانگر درحالتی روشن است که شما وسایلی بیش از آنچه که
یو پی اس
توانایی راه اندازی آنها را دارد به آن وصل کرده باشید. دراینحالت شما یا باید قدرت
UPS
را افزایش دهید یا باید ازبارآن کم کنید.

خطای عمومی
:

 یک
LED
است که وقتی خطایی درکار
UPS
پیش می آید روشن میشود. دربیشتر
یو پی اس
ها
LED
ی مربوط به خطا درترکیبی با
LED
های دیگرروشن میشود. شما باید درهرحالت خطای پیش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنید تا معنای نشانگرهای روشن رابفهمید. درجدول زیریک وضعیت نمایشی استاندارد که اکثر کمپانی های بزرگ دنیا برای نمایش وضعیت
UPS
از آن استفاده میکنند وبرپایه روشن شدن نشانگرهای
LED
قرار دارد نمایش داده شده است. (این مثال ازشرکت
AMAK
درایران آورده شده است)

  

آماک | یو پی اس | khata اجزای یو پی اس

آماک | یو پی اس | khata2 اجزای یو پی اس

وضعیت باتری
:

بسیاری از
یو پی اس
های بزرگ وگران دارای ردیفی از
LED
ها میباشند که نمایانگرمیزان شارژ باتری هستند. مثلاً بعضی مدلها دارای یک نوارعمودی شامل ? نشانگر
LED
میباشد که وقتی تمامی آنها روشن است یعنی شارژ باتری کامل است وزمانی که ? عدد ازآنها روشن است یعنی باتری ??%  شارژ دارد. این خاصیت، برای زمانی که برق به مدت طولانی قطع است مفید میباشد.

وضعیت بار
:

مشابه حالت قبل، بعضی از
یو پی اس
ها دارای نواری ازنشانگرهای
LED
هستند که بطورتقریبی نشان میدهند چه درصدی از ماکزیمم بارمجاز، به
یو پی اس
وصل است. این خاصیت زمانی استفاده میشود که بخواهیم وسایل دیگری را به
یو پی اس
وصل کنیم که با توجه به وضعیت نشانگرها میتوانیم مقدارآن بار را تخمین بزنیم.

توجه
:

 
بعضی از
یو پی اس
ها نوار
LED
را عمداً به شکل ریل های متقاطع ویا الگوهایی مانند چادر وخیمه درنظرمیگیرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعیف بودن باتری خاموش شد متوجه شویم. دفترچه راهنمای دستگاه رامطالعه نمایید. هرگونه روشن شدن یاچشمک زدن
LED
های روی پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشده باشد ممکن است نشانگر یک مشکل در
یو پی اس
باشد. دراین صورت حتماً با بخش فنی شرکت سازنده
یو پی اس
تماس بگیرید.

آماک | یو پی اس | amak810 اجزای یو پی اس

دیاگرام وضعیت
LED
های یک
یو پی اس
ازشرکت
AMAK
که نشانه های مربوط به هر
LED
وهمچنین محل قرارگیری سوییچهای
یو پی اس
نشان داده شده است.

کنترل وپایش نرم افزار و سخت افزار
:

یکی از سودمندترین تجهیزات مدلهای جدید
یو پی اس
،امکان کنترل وپایش نرم افزاری است که برای شما امکان کنترل عملکرد
یو پی اس
را بادادن اطلاعات وسیع در مورد وضعیت کاری
یو پی اس
فراهم میکند. تاهمین اواخر ،شما مجبوربودید یک
یو پی اس
بسیارگرانقیمت را جهت برخورداری ازاین امکانات خریداری نمایید. اکنون حتی ارزانترین
یو پی اس
ها تاحدودی امکان کنترل دستگاه را به شما میدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنیاز ممکن است بصورت یک امکان اضافه برای دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سیستمهای گرانتر، امکانات بیشتری برای کنترل دارند وبطریق اولی، دارای نرم افزارپیچیده تری نیزمیباشند.

بخش سخت افزارمعمولاً به شکل یک کابل مخصوص است که از یک خروجی مخصوص درقسمت عقب
یو پی اس
با یک رابط به کامپیوتروصل میشود. بطورسنتی یک پورت سریالی برای این کار درنظرگرفته میشود ولی بعضی از دستگاههای جدید از پورت
USB
نیز میتوانند استفاده کنند ویا حتی این اتصال مستقیماً ازطریق یک شبکه صورت گیرد.

آماک | یو پی اس | ups اجزای یو پی اس

این شکل قسمت اصلی صفحه ، نمونه یک نرم افزارکنترلی رانشان میدهد. نمودارهای میله ای بطورخلاصه وضعیت باتری،ولتاژخط ومیزان باربرروی
یو پی اس
رانشان میدهند. بقیه اطلاعات نیزدرسمت چپ نشان داده شده است.

نرم افزار استفاده شده برای کنترل
یو پی اس
باتغییرسازنده و مدل
یو پی اس
تغییرمیکند ولی معمولاً نوع اطلاعات آنها را میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

وضعیت:
نرم افزار،جزئیات مختلفی درمورد وضعیت جاری
یو پی اس
،مانند بار،وضعیت شارژباتری،دمای
یو پی اس
ومشخصات الکتریکی مربوط به انرژی ورودی وخروجی آن را میدهد.

واقعه نگاری:
نرم افزار،رکورد وقایع مختلفی که در
یو پی اس
اتفاق افتاده است ازقبیل اینکه اگر
یو پی اس
خودش راتست کرده باشد، قطعی برق ونظایرآن را نگاهداری میکند.این قضیه امکان فهمیدن اینکه برق چند باررفته است وهرباربرای چه مدت،فراهم میسازد.

تشخیص عیب:
برنامه نرم افزاری به شما این امکان را میدهد که تستهای مختلفی را بر روی
یو پی اس
انجام دهید ویا آن را راه اندازی نمایید.

هشدارهای کامپیوتر:
نرم افزاربگونه ای قابل ساماندهی است که علائم هشداردهنده ای را زمانی که مشکلی پیش آمد ویا مثلاً
یو پی اس
بر روی باتری منتقل شد برای کامپیوتری که به آن متصل است ویا برای کامپیوتر دیگری بر روی شبکه بفرستد.

خاموش شدن اتوماتیک:
احتمالاً ازمهمترین ومفیدترین قابلیتها برروی این دسته ازنرم افزارها میباشد

کلید اصلی (

Main Power Switch

) :

اکثر
یو پی اس
ها یک کلید اصلی برای روشن وخاموش شدن دارند وبرخی ازآنها بخاطراطمینان بیشتر کلید مستقلی روی قسمت جلوی دستگاه برای خاموش کردن آن دارند که سیگنالی را برای واحد کنترل
یو پی اس
ارسال میدارد و به آن فرمان روشن شدن ویا خاموش شدن میدهد.

درمدلهای تک کلیدی، بافشاراین دکمه بارهای روی
یو پی اس
، گذارده ویا برداشته میشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن
یو پی اس
را فشار دهید وسیله ای که انرژی خود را از
یو پی اس
دریافت میکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

آماک | یو پی اس | ups1 اجزای یو پی اس


 


تک کلیدی

UPS

دومین نکته ای که باید بخاطرداشته باشیم اینست که این کلید نباید در جایی قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفی فشرده شود. تعداد زیادی از
یو پی اس
ها مشاهده شده است که محل قرار گیری کلید اصلی در آن بگونه ای است که براحتی میتواند بصورت اتفاقی و غیرعمد فشرده شود. اگراین اتفاق بیفتد تجهیزشما خاموش خواهد شد وآوانتاژ استفاده از
یو پی اس
ازآن سلب خواهد گردید. یک طراحی بهتر آنستکه یک کلید مستقل با ? یا ? ثانیه تاخیر واخطار صوتی برای خاموش شدن
یو پی اس
داشته باشیم یا اینکه آن را با یک پوشش محافظت کنیم. شما ممکن است خودتان برای حفاظت کلید اصلی کارهایی را انجام دهید (اگر یک
یو پی اس
تک کلیده خریداری کنید) هرچند که این کارها ممکن است قیافه
یو پی اس
را زشت کند.

بالاخره دربعضی از
یو پی اس
های تک کلیده که به برق وصل نیستند، انرژی کاملاً قطع است وتا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد.

 

مطالب پیشنهادی:

1 دیدگاه

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید