اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

3.4 (68.97%) 29 vote[s]

چند قطعه اصلی وجود دارند که عموماً درتمام مدارهای الکتریکی کامپیوتر واجزاء جانبی آن یافت می شوند. این قطعات ساختار اصلی مدارهای الکتریکی والکترونیکی را تشکیل می دهند وبه تعداد زیاد در برد اصلی کامپیوتر، مدارهای هارد دیسک ، کارتهای گرافیک وهرکجا که تصورش را بکنید وجود دارند. آنها می توانند با یکدیگر ویا با دهها قطعه دیگربه روشهای مختلف که شرح آنها دراین مقوله نمی گنجد ترکیب شده ومورد استفاده قرار گیرند. شاید بسیارمفید باشد که شمه ای در مورد طرز کارهر یک ازاین اجزاء بدانیم واین سعی شده است که حداقل اساس کارآنها  بازگو گردد.

باتری:

یک منبع جریان مستقیم با ولتاژ معین .

آماک | <a href=یو پی اس | clip image001 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی” width=”166″ height=”156″ align=”middle” title=”آماک | یو پی اس | اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی”>

آماک | یو پی اس | clip image002 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی


تصویر یک باتری


(در این جا یک باتری دگمه ای روی برد اصلی کامپیوتر)

مقاومت

:

این قطعه همانطورکه احتمالاً ازنام آن حدس میزنید مقاومت مسیر را بالا می برد. دلیل اصلی بکارگیری آن این است که جریان الکتریسیته را دریک مدارکاهش دهد. مقاومت ها دراشکال واندازه های گوناگون یافت میشوند. آنها گرما را بعنوان نتیجه ای ازمخالفت درمقابل عبورجریان الکتریسیته تلف می کنند وبنابراین طبقه بندی آنها بر اساس میزان مقاومتشان در مقابل عبورالکترونها وهمچنین میزان اتلاف انرژی آنها (چه مقدارانرژی را قبل ازاینکه خراب شوند، تلف می کنند) می باشد. معمولاً مقاومت های بزرگتر، انرژی بیشتری را تلف می کنند. انواع گوناگونی از مقاومت ها وجود دارند که میزان مقاومتشان با تنظیم یک دسته یا پیچاندان یک پیچ، کم وزیاد می شود که به آنها پتانسیومتر نیز می گویند.

آماک | یو پی اس | clip image004 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

آماک | یو پی اس | clip image003 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

 • تصویربزرگ شده یک مقاومت مربوط به برد اصلی یک کامپیوتر. به علامت

  R10

  توجه نمایید.

خازن

:

مجموعه ایست شامل دو صفحه رسانا (یا دومجموعه صفحات رسانا) باجدا کننده ای بین آنها که مانع ازاتصال صفحات به یکدیگر میشود. وقتی که یک جریان مستقیم از خازن عبورکند یکی ازصفحات بارمثبت ودیگری بارمنفی پیدا میکند واین باربرروی صفحات باقی میماند تازمانی که خازن تخلیه شود. وقتی یک جریان متناوب ازخازن عبور کند درزمانی که ولتاژ مثبت است ،یکی ازصفحات دارای بارمنفی و دیگری دارای بارمثبت خواهد شد ودر نیمه بعدی سیکل موج متناوب که ولتاژ منفی میشود، خازن انرژیی را که قبلاً ذخیره کرده بود آزاد میسازد ودرجهت عکس نوبت قبل، باردارخواهد شد واین عمل برای هرسیکل تکرارمیشود. ازآنجا که درهربار تغییر ولتاژ، علامت بارخازن تغییرمیکند،خازن تمایل به مخالفت دربرابرتغییرولتاژدارد. میتوان گفت که اگریک موج ترکیبی مستقیم ومتناوب را ازخازن عبور دهیم،خازن تمایل به مقاومت درمقابل عبورجریان مستقیم و عبوردادن جریان متناوب دارد. توانایی یک خازن را ظرفیت آن خازن مینامیم که برحسب واحد فاراد
F
اندازه گیری میشود
.
(عملاً میکروفاراد ونظایر آن،زیرا یک فاراد واحد بسیاربزرگی است). خازنها درتمام مدارهای الکترونیکی بخصوص با رزیستورها والقاکننده ها بکار میروند ودرکامپیوتر نیزبطور گسترده یافت میشوند.

آماک | یو پی اس | clip image005 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی
آماک | یو پی اس | clip image006 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

سه خازن روی برد اصلی کامپیوتر


القاء کننده (سلف):

 یک القا کننده ماهیتاً یک سیم پیچ است. وقتی جریان ازسلف عبورمیکند یک میدان مغناطیسی ایجاد میشود وسیم پیچ این انرژی مغناطیسی را ذخیره میکند تازمانی که آزادشود. میتوان گفت که سلف ،برعکس خازن عمل میکند. خازن ولتاژرا بعنوان انرژی الکتریکی ذخیره میکند و سلف ، جریان را بصورت انرژی مغناطیسی ذخیره مینماید. خازن درمقابل تغییرولتاژمقاومت میکند درحالیکه سلف درمقابل تغییرجریان مقاومت میکند. خازنها راه جریان مستقیم را میبندند واجازه میدهند که جریان متناوب عبور کند درحالیکه سلفها برعکس عمل میکنند. توانایی یک سیم پیچ “اندوکتانس” نامیده میشود وبرحسب هنری
H
اندازه گیری میشود.

سلفها میتوانند دروسط سیم پیچ خود دارای یک هسته هوایی یا آهنی باشند (یک ماده مغناطیسی). آهن مقداراندوکتانس را (که معمولاً ازماده ای که سیم راتشکیل میدهد وهمچنین تعداد دورهای سیم پیچ تاثیرمیپذیرد) افزایش میدهد.هسته بعضی ازسیم پیچها مستقیم و برخی دیگر بصورت دوایر بسته مارپیچی است که این آخری راندمان بسیاربیشتری دارد زیرا میدان مغناطیسی قویتری دراطراف خود ایجاد میکند.سلفها درتمامی مدارهای الکتریکی بخصوص در ترکیب با رزیستورها وخازنها بکارمیروند ودرکامپیوتر نیز بطوروسیعی بکاررفته اند.

                                                                                                                                                                                 

           

             

آماک | یو پی اس | clip image007 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

آماک | یو پی اس | clip image008 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی


یک سلف باهسته مارپیچی ازبرد اصلی یک کامپیوتر.دوخط موازی بکاررفته درعلامت اختصاری سلف به معنای آهنی بودن هسته آن است.سلفی که هسته آن هوا است،این دوخط راندارد.توجه کنید که سلفهای بسیارکوچک مانند رزیستوربالا برروی سطح بردهای الکترونیکینیزسوارمیشوند.


ترانسفورماتور :

 ترانسفورماتوردرحقیقت یک سلف است  که به جای یک سیم پیچ، دوسیم پیچ دراطراف آن پیچیده شده است. این دوسیم پیچ با هم تماسی ندارند و معمولا ًبه مدارهای مختلفی متصل شده اند.ترانسفورماتوردردنیای الکترونیک یکی ازمهمترین وسایلی است که یک ولتاژمتناوب را به ولتاژمتناوب دیگری تبدیل میکند. همانطورکه دربالا توضیح داده شد وقتی جریان ازسیم پیچ عبورکرد یک میدان مغناطیسی متناسب با تعداد سیم پیچها دراطراف آن بوجود می آید.برعکس این اصل نیز صادق است به این معنا که هرگاه یک میدان مغناطیسی دراطراف یک سیم ایجاد کنیم ، متناسب باتعداد دورهای سیم پیچ ، درآن جریان الکتریکی ایجاد میشود. بنابراین اگرشما ترانسفورماتوری با سیم پیچ اولیه ۱۰۰ دوروسیم پیچ ثانویه ۵۰ دورایجاد کنید و یک ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب به سیم پیچ اولیه وارد کنید ولتاژی به اندازه ۱۱۰ ولت متناوب درسیم پیچ ثانویه القا خواهدشد(معمولاً دراثراین القا مقداری انرژی تلف خواهدشد.) ترانسفورماتوری که تعداد سیم پیچ اولیه آن بیش از تعداد سیم پیچ ثانویه باشد،ولتاژ راکاهش میدهد و به آن کاهنده میگویند وترانسفورماتوری که تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه آن بیشترازتعداد دورهای اولیه باشد،افزاینده نامیده میشود. ترانسفورماتورها مهمترین دلیلی هستند که ما درخانه از برق متناوب به جای مستقیم استفاده میکنیم. زیرا برق مستقیم با استفاده ازترانسفورماتورتغییر نمیکند. ترانسفورماتورها دراندازه های کوچک با سایز یک در یک سانتی متر تا ابعاد بسیاربزرگ با هزارها کیلوگرم وزن بسته به مقدارولتاژ وجریانی که باید القا کنند یافت میشوند.

آماک | یو پی اس | clip image010 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

آماک | یو پی اس | clip image009 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

یک ترانسفورماتور آهنی بکاررفته در یک
ups
با قدرت ۵۰۰ وات. به این معنا که خروجی توسط این ترانسفورماتورایزوله شده است.

آماک | یو پی اس | clip image011 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

آماک | یو پی اس | clip image009 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

 

یک

ترانسفورماتوربا خروجی
ایزوله در یک

ups

تبدیل مضاعف به قدرت

۲۰kw

برای افزایش اطمینان ومحافظت باردرقبال پارازیتها ومولفه های

DC

دیود /

LED

:

دیود وسیله ایست معمولاً ساخته شده ازیک ماده نیمه رسانا که جریان الکتریسیته را فقط در یک جهت هدایت میکند. هرجریانی که سعی کند دریک سیم برخلاف جهتی که دیود معلوم کرده است عبورکند، توسط دیود مسدود خواهد شد. دیودها موارد استفاده بسیارزیادی دارند. برای نمونه اغلب دروسایلی که جریان متناوب رابه جریان مستقیم تبدیل میکنند استفاده میشوند زیرا میتوانند مانع عبورنیمی ازجریان متناوب شوند. یکی ازانواع گوناگون دیود “دیود نورافشان “یا
LED
میباشد که شناخته شده ترین ومتداولترین نوع دیود است زیرا از
keyboard
وهارد کامپیوترگرفته تا کنترل ازراه دور تلویزیون مورد استفاده دارد. یک
LED
دیودی است که طراحی شده است تا وقتی جریان ازآن عبورمیکند دریک فرکانس مشخص نوربدهد. آنها بعنوان نشانگر وضعیت کامپیوترو وسایل الکترونیکی که با باتری کار میکنند بسیارمفید میباشند. آنها میتوانند ساعتها و روزها روشن بمانند زیرا با برق مستقیم کارمیکنند ونیازبه انرژی بسیارکمی برای روشن شدن دارند، گرمای بسیارکمی تولید میکنند وبرای سالها عمرمیکنند حتی اگر دائماً روشن باشند. درحال حاضر آنها درچراغ قوه های کم مصرف وبا عمرطولانی نیز استفاده میشوند.

آماک | یو پی اس | clip image014 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی
آماک | یو پی اس | clip image012 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی
آماک | یو پی اس | clip image013 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

یک دیود در بالا و یک

LED

درپایین. به علامت روی مداردرقسمت بالای دیود و همچنین به نوشته

“CR3″

توجه کنید.


فیوز :

یک فیوزوسیله ایست برای محافظت ازاجزاء دیگردرمقابل خرابیهای احتمالی وقتی که جریانی بیش ازحد ازآنها عبور کند. هرفیوزبرای عبورمقدارجریان مشخصی طراحی شده است. تا زمانی که جریان مدارکمترازحد فوق نگاه داشته شود، فیوزاین جریان را با کمی مقاومت ازخودعبورمیدهد ولی اگردراثرعواملی مانند اتصال کوتاه، شدت جریان ازحد مشخص شده برای فیوز بیشترشود، فیوزمیسوزد وجریان مداررا قطع میکند. فیوزها قهرمانان دنیای الکترونیک هستند، دراثرجریان زیاد میسوزند یا ذوب میشوند تا یک شکاف درمداربوجود آید و وسایل دیگرازجریان زیاد، حفاظت شوند. پس ازرفع اشکال، میتوان براحتی فیوز سوخته را تعویض نمود و یک فیوزجدید را جایگزین کرد. تمام فیوزها براساس حد جریان عبوری ازآنها (قبل ازآنکه بسوزند) طبقه بندی میشوند همچنین براساس ماکزیمم ولتاژعبوری (قبل از سوختن). همیشه یک فیوزسوخته را با فیوزی کاملاً مشابه به لحاظ ماکزیمم جریان و ولتاژعبوری تعویض نمایید.

آماک | یو پی اس | clip image015 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی

آماک | یو پی اس | clip image016 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی


یک فیوز درمحل مربوطه ازدرون منبع تغذیه یک کامپیوتر

مطالب پیشنهادی:

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید